Visie en missie

Visie

 We zijn een voorschool en een basisschool van de stichting Delta-onderwijs en werken actief samen met de Stichting Kinderopvang Oosterhout. In nauwe samenwerking met ouders willen we op één en dezelfde manier kinderen begeleiden in hun ontwikkeling.We ordenen onze visie vanuit drie kernvragen.

Waarom doen wij wat wij doen op basisschool Paulo Freire?

We willen kinderen laten groeien en bloeien. 
We willen hen een brede ontwikkeling bieden met daarbij een accent op taal. Taal is een belangrijke basis voor alle vakken binnen het onderwijs en binnen de ontwikkeling van de kinderen. Onder de brede ontwikkeling van kinderen verstaan wij de cognitieve ontwikkeling, de sociaal emotionele ontwikkeling, de motorische ontwikkeling en de creatieve ontwikkeling.

Dit doen we vanuit de eigen beginsituatie van elk kind. We gaan uit van talenten en ieders eigenheid. We ontwikkelen zo een persoonlijk zelfbeeld en een gedegen werkhouding, waarbij ieder kind verantwoordelijk is voor zijn eigen leerproces en handelen, samen met de leerkracht en de ouders.

Hoe geven wij dat vorm op basisschool Paulo Freire?

We zijn een Katholieke Basisschool en werken vanuit de Christelijke traditie. We willen een school zijn voor kinderen met verschillende achtergronden.

We bieden de kinderen een veilige leeromgeving met de 'drie Woezels' als symbool:

  • We helpen elkaar
  • We luisteren naar elkaar
  • We zijn vriendelijk voor elkaar

We vinden het belangrijk dat iedereen goed samenwerkt: kinderen, ouders, leerkrachten en iedereen die betrokken is bij de school. We leren de kinderen samen te leren maar ook zelfstandig te werken, de kinderen krijgen waar mogelijk de gelegenheid zelf keuzes te maken. We geven als volwassenen het goede voorbeeld hierin.

We geven ieder kind het gevoel dat het iets kan: ik kan het!
We geven ieder kind de gelegenheid zelf keuzes te maken: ik wil het!
We laten ieder kind zien dat we geloven in zijn mogelijkheden: ik mag het!

Wat ziet u daar concreet van op basisschool Paulo Freire?

We werken met doorgaande lijnen binnen de school, zoals met 'Met Woorden In de Weer', en de 'Prima-aanpak'. De lesmethoden die wij gebruiken zijn gericht op doorgaande lijnen. 

In alle groepen is het accent duidelijk te zien. Er hangen letters, woorden, zinnen en teksten gemaakt voor en door kinderen.

Daarnaast is de inrichting van de lokalen dusdanig dat de kinderen zelfstandig en samen kunnen werken. 

We werken opbrengstgericht via 4D: Data, Duiden, Doelen, Doen.
We werken met groepsplannen, groeidocumenten en houden daarbij groepsbesprekingen en leerlingbesprekingen. Zo volgen we alle kinderen heel zorgvuldig en hebben we aandacht voor de kinderen die 'meer' nodig hebben dan anderen.

Ons schoolplein nodigt uit tot samen spelen. Kinderen kunnen een keuze maken in welke zone zij willen zijn, waarbij zij kunnen kiezen uit een:  

  • chillzone
  • balspellenzone
  • spelletjeszone
  • pannakooi

Het plein geeft structuur en duidelijkheid, wordt optimaal door alle kinderen gebruikt en vermindert pestgedrag.

Missie

Samen maken wij deze school.
Samen laten wij alle kinderen optimaal groeien en bloeien.

 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT